Vaihtoehtoinen riidanratkaisu

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat EU:n ns. ADR-direktiivi ja ODR-asetus tulivat voimaan 9.1.2016. Lakipaketin tarkoituksena on tehostaa tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten toimintaa ja helpottaa sitä myös rajat ylittävän kuluttajakaupan tilanteissa.

Direktiivin ja asetuksen tarkoituksena on tehostaa erityisesti rajat ylittävässä kuluttajakaupassa ilmenevien erimielisyyksien selvittämistä. Asetuksella luodaan EU-tason verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi (ns. ODR-foorumi), jonka kautta kuluttajat voivat toimittaa valituksensa toimivaltaiselle riidanratkaisuelimelle. Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi ei ole varsinainen riidanratkaisuelin, vaan ainoastaan sähköinen asiointipiste kuluttajien, elinkeinonharjoittajien ja kansallisten riidanratkaisuelinten välillä.

Yrittäjä

Elinkeinonharjoittajille uudistus tuo tiedonantovelvoitteita. Jos yrityksellä on verkkosivut, niille on lisättävä huomautus, jossa todetaan kuluttajalla olevan mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä erimielisyyden ratkaisemiseen. Riidanratkaisuelimen verkko-osoite on myös ilmoitettava. Jos yritys tekee verkossa sopimuksia, sen on myös lisättävä verkkosivuilleen linkki verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Vastaavat tiedot on lisättävä myös yleisiin sopimusehtoihin, jos sellaiset on. Tiedonantovelvoitteet koskevat vain kuluttajakauppaa harjoittavia elinkeinonharjoittajia.

Tiedonantovelvoite perustuu täysin EU-sääntelyyn, eikä Suomella ole sen osalta kansallista liikkumavaraa. Kysymys on kuitenkin verrattain pienestä velvoitteesta, joka voidaan täyttää kertaluontoisesti verkkosivuille ja vakioehtoihin tehtävällä lisäyksellä.

Käytännössä yrityksen on lisättävä verkkosivuilleen ilmoitus, jossa todetaan, että jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisäksi on mainittava kuluttajariitalautakunnan verkkosivun osoite www.kuluttajariita.fi.

Teksti yrittajat.fi

Marikoo kotisivuratkaisut